Villkor

Integritetspolicy

Vi värdesätter din integritet och förtroendet du har för oss. Därför är vi måna om att behandla våra besökares och kunders data på ett ansvarsfullt sätt.

Enligt gällande lagstiftning har du rätt till att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter och i denna integritetspolicy beskriver vi hur vi samlar och använder dina personuppgifter.

Wyrdd Properties AB bär ansvaret för de personuppgifter som samlas in och behandlas på denna webbplats. Om du skulle ha några frågor kring hur Wyrdd Properties hanterar dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss på info@wyrdd.se.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om t.ex. bilder och e-postadresser. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Om du bara är en besökare på hemsidan samlar vi inte in några särskilda uppgifter om just dig som person.

Om du däremot anmäler ditt intresse för en bostad behandlar vi ditt namn, telefonnummer, e-postadress och möjligen organisationsnummer.

I det fall då du signerar ett hyresavtal online kommer vi att behandla ditt namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer och möjligen organisationsnummer. Om du signerar via företag behandlar vi även offentliga uppgifter om ditt företag.

Om du redan är en hyresgäst behandlar vi ditt namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer och möjligen organisationsnummer beroende på om du hyr via företag eller inte. Detta är för att kunna upprätta giltiga avtal samt ha kännedom om våra hyresgäster.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

I vissa fall behöver dina personuppgifter delas med andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex. Skatteverket. Vi delar endast dina uppgifter när vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för ändamålen som de har samlats in för.

Dina rättigheter

Vi har en skyldighet att behandla dina personuppgifter på ett sätt som är korrekt, relevant och nödvändigt med hänsyn till de grundläggande behoven i vår verksamhet.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning, vilket ger dig rättigheten att begära rättelse och radering av, samt tillgång till, dina personuppgifter. Nedan följer en närmare beskrivning av rättigheterna avseende behandlingen av dina personuppgifter.

1. Rätt till registerutdrag
Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter vi lagrar om dig, hur de behandlas och till vilka ändamål de används, i ett så kallat registerutdrag. Du har även rätt till en kopia av de personuppgifter vi lagrar om dig.

2. Rätt till rättelse
I det fall då vi har felaktiga personuppgifter om dig har du rätt till att begära en rättelse av dessa felaktiga personuppgifter. Du har även rätt att be om komplettering av de personuppgifter som rör dig.

3. Rätt till radering
Du har rätt till att be oss om att få dina personuppgifter raderade, den så kallade ”rätten att bli glömd”. På din begäran kommer vi att radera dina personuppgifter om dessa inte bedöms som nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Skulle vi av någon anledning inte ha möjlighet eller tillåtelse att radera dina uppgifter omgående, så informerar vi dig om den lagliga grund och ändamålet som rättfärdigar fortsatt behandling av dina uppgifter.

4. Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt till att be om en begränsning av hur dina personuppgifter behandlas. Detta innebär att du kan begära att dina personuppgifter endast används för vissa avgränsade ändamål. Anser du att dina personuppgifter är felaktiga och har begärt rättelse så kan du begära begränsning av behandling under tiden vi utreder giltigheten i dina uppgifter. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

5. Rätt att göra invändningar
I fall där personuppgifter behandlas för att en uppgift av allmänt intresse ska kunna utföras, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning, så har du rätt att invända mot uppgiftsbehandlingen. Förutsatt att det inte går att påvisa tvingande berättigade skäl till fortsatt behandling av uppgifterna, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, så kommer vi att avsluta behandlingen.
Du har alltid rätt till att göra en invändning mot att dina personuppgifter används i direkt marknadsföringssyfte. I så fall skickar du din begäran till info@wyrdd.se. Efter att vi mottagit din begäran agerar vi snarast möjligt för att tillgodose dina önskemål.

Tillägg

Wyrdd Properties AB förbehåller sig rättan att med tiden ändra på innehållet i denna integritetspolicy. Vid en eventuell ändring kommer vi att uppdatera vår hemsida med den nya versionen av denna policy. Om vi redan behandlar dina personuppgifter då ändringen genomförs så kommer vi att upplysa dig om förändringarna via mejl.

Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för den sekretesspraxis som råder på några andra webbplatser än vår egen. Om du navigerar till andra webbplatser härifrån, så rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy.

Cookies

Vår hemsida använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras via webbläsaren i den enhet du använder när du besöker hemsidan, och hjälper webbplatser att känna igen din enhet vid återbesök. Detta syftar främst till att uppnå en smidigare användarupplevelse, genom att spara viss information över en eller flera användarsessioner. Exempelvis slipper du, i och med användandet av cookies, ange dina inloggningsuppgifter vid varje återbesök av vår hemsida.

Google Analytics & cookies

Vår webbplats använder Google Analytics, en tjänst som överför webbplatsens trafikdata till Googles servrar. Google Analytics identifierar inte enskilda användare eller kopplar din IP-adress till någon annan information som Google har. Vi användar Google Analytics som ett verktyg för att hjälpa oss förstå trafiken på vår webbplats och dess användning.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av information om dig av Google på det sätt som beskrivs i Googles integritetspolicy och för de syften som angetts ovan. Du kan välja bort Google Analytics om du inaktiverar eller nekar dess cookie, inaktiverar JavaScript eller använder den borttagningstjänst som tillhandahålls av Google.